Pomoc psychologiczna on-line jest dziedziną względnie nową, sięgającą swymi korzeniami początków samego internetu. Pierwsze próby, wykorzystania sieci komputerowej do psychoterapii podejmowane były już w latach 70-tych.

W październiku 1972 w USA, podczas Międzynarodowej Konferencji dotyczącej komunikacji komputerowej, zademonstrowano pierwszą, symulowaną sesję psychoterapeutyczną, która odbyła się dzięki połączeniu komputerowemu pomiędzy Stanford a UCLA.

Wraz ze zwiększającą się liczbą komputerów, a co za tym idzie – dostępnością sieci, nastąpił w latach 80-tych szybki rozwój nieformalnych grup samopomocy, działających na zasadach grup dyskusyjnych. Szybko okazało się, że tego rodzaju grupy stwarzają swoim uczestnikom przyjazne środowisko, dające wsparcie emocjonalne w różnego rodzaju życiowych problemach i sytuacjach kryzysowych.

Pierwszą organizacją udzielającą profesjonalnej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego było, utworzone w 1986 r. i działające do dziś, „Ask Uncle Ezra”. Pomyślane jako bezpłatna pomoc psychologiczna dla studentów Coronell University w Itaka NY.

W połowie lat 90-tych zaczęły masowo powstawać organizacje udzielające za niewielką opłatą pojedynczych porad psychologicznych. Za prekursora e-terapii uznawany jest David Sommerfild, który jako jeden z pierwszych wykorzystywał narzędzia internetowe do nawiązywania z pacjentem dłuższej (niż jedna porada) i głębszej relacji terapeutycznej. W latach 1995-1998 pracował w ten sposób z ponad 300 osobami.

Ten rodzaj relacji terapeutycznej zaczęto nazywać „e-terapią” i coraz powszechniej stosować jako cenne uzupełnienie tradycyjnej psychoterapii lub alternatywę dla osób nie mających możliwości bezpośredniego kontaktu z psychoterapeutą.

W miarę rozwoju rynku usług psychologicznych on-line, powstały duże organizacje zwane e-klinikami (np. MyTherapyNet.com, HelpHorizons.com) zrzeszające wielu terapeutów i dostarczające im internetowych narzędzi do obsługi tego rodzaju działalności (tworzenie stron www, zabezpieczanie informacji przepływających między terapeutą a klientem, zabezpieczanie realizacji opłat za pomoc).

W celu uregulowania gwałtownie rozwijającego się nowego obszaru usług psychologicznych powołano do życia w 1997r. Międzynarodowe Towarzystwo Zdrowia Psychicznego On-line (ISMHO). Celem jego działalności jest m.in. wyznaczanie standardów pomocy on-line, integracja środowiska e-terapeutów oraz prowadzenie projektów badawczych nad e-terapią, w tym nad jej efektywnością.

Pierwsze dane wskazują na to, że jest to efektywny rodzaj pomocy (ok. 92% osób korzystających z takiej pomocy, ocenia ją jako pomocną), a dla wielu (68%) był to pierwszy kontakt z terapią w ogóle, który stał się początkiem głębszej pracy na sobą, niejednokrotnie w bezpośrednim kontakcie z psychoterapeutą.

Podsumowując e-terapia jest dynamiczne rozwijającą się, efektywną dziedziną usług psychologicznych. Ze względu na swoje ograniczenia – sprowadzenie kontaktu jedynie do wymiany werbalnej, nie stanowi konkurencji dla tradycyjnej psychoterapii. Może być natomiast jej cennym uzupełnieniem lub początkiem – sposobem na przełamanie barier przed bezpośrednim spotkaniem w gabinecie psychologicznym.

Tłumaczenie ze strony http://www.metanoia.org/imhs/history.htm